Opdrachtgever betaalt niet, wat nu?

Iedere ondernemer wordt er wel eens (of meermaals) mee geconfronteerd: de diensten/producten zijn geleverd, maar het daar tegenoverstaande bedrag is niet betaald. Wat nu? Hieronder geef ik een stappenplan wat u als ondernemer kunt doen om de kans te vergroten dat u alsnog betaald krijgt.

Stap 1: Check de verstuurde factuur
Check de verstuurde factuur. Is de factuur naar het juiste adres verzonden? Staat de betalingstermijn (zoals is overeengekomen) en het juiste bankrekeningnummer op de factuur vermeld?

Stap 2: Stuur een eerste herinnering
Stuur een betalingsherinnering met wederom een termijn waarbinnen het openstaande bedrag moet zijn voldaan. Geef daarbij tevens aan dat als niet tijdig en volledig het openstaande bedrag is betaald, er vanaf het verstrijken van deze tweede betalingstermijn wettelijke (handels)rente en incassokosten zijn verschuldigd*.

Stap 3: Stuur een tweede herinnering
Mocht de eerste herinnering niet baten, maak dan een tweede herinnering op en vermeerder het openstaande bedrag met de wettelijke (handels)rente en incassokosten. Geef nog eenmaal een termijn om over te gaan tot betaling. Kondig tot slot aan dat als de vordering niet tijdig en volledig is voldaan, er – zonder nadere aankondiging – nadere (gerechtelijke) stappen ondernomen zullen worden en de hiermee gemoeide kosten eveneens verhaald zullen worden.

Stap 4: Advocaat inschakelen
Mocht na stap 3 nog steeds niet betaald zijn, of slechts een gedeelte van het openstaande bedrag, dan kunt u ervoor kiezen om een advocaat in te schakelen. De advocaat zal eerst nog een brief sturen met een laatste termijn om te betalen, bij gebreke waarvan een dagvaardingsprocedure kan worden gestart. Een advocaat is gerechtigd om zowel procedures met een belang tot EUR 25.000,-, maar ook boven de grens van EUR 25.000,- te voeren.

Enkele bijzondere kanttekeningen
Tot zover is het eigenlijk vrij eenvoudig om actie te ondernemen bij een niet betalende opdrachtgever. Maar, er zijn situaties te bedenken waarbij het minder eenvoudig ligt. Hieronder worden enkele praktijkvoorbeelden beschreven.

“Ik stop met mijn werkzaamheden tot ik betaald krijg vanuit mijn opdrachtgever”

In feite beroept u zich hier op het opschortingsrecht: u schort uw eigen werkzaamheden op totdat de ander zijn (betalings-)verplichtingen nakomt. Mag u dat zomaar doen? Nee. De wet kent dan wel een opschortingsrecht, maar het kan zo zijn dat u mogelijk in de overeenkomst of algemene voorwaarden afspraken heeft gemaakt die afwijken van de wet. Kijk daar dan ook eerst goed naar voor u het werk staakt, en u mogelijk een verwijt wordt gemaakt dat u ten onrechte uw afspraken niet nakomt (met alle gevolgen van dien).

“Opdrachtgever betaalt niet omdat hij het product/dienst niet goed genoeg vindt”

In dit geval kent de opdrachtgever zich in feite een vorm van korting toe. De opdrachtgever vindt dat het werk/product eigenlijk niet voldoet aan hetgeen hij met u is overeengekomen en wil daardoor niet het afgesproken bedrag betalen. De vraag is natuurlijk: voldoet het product/dienst inderdaad niet aan hetgeen is afgesproken? In het verlengde daarvan moet de vraag worden gesteld: als het product/de dienst niet goed zou zijn, bent u dan in de gelegenheid gesteld om het nog te corrigeren (de zogenoemde ingebrekestelling)? Het antwoord op al deze vragen speelt mee in de vraag of er mogelijk minder betaald moet worden dan is afgesproken. In principe geldt immers: afspraak is afspraak. U spreekt met elkaar een bedrag af, dan moet dat – er vanuit gaande dat u een goed product of goede dienst heeft geleverd- betaald worden.

“Opdrachtgever heeft de openstaande bedragen verrekent met schade”

Een laatste voorbeeld is dat de opdrachtgever zich erop beroept dat hij schade heeft geleden en dat hij deze schade verrekent met de bedragen die nog open staan. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan schade die is ontstaan tijdens het uitvoeren van de diensten of het leveren/transporteren van producten. Mag een opdrachtgever dit zonder uw toestemming doen? De wet kent een vorm van verrekening, maar dit kan in een overeenkomst uitgebreid, beperkt of uitgesloten worden (hetgeen in de praktijk veel voorkomt). Het is daarom raadzaam dat u in dit geval kijkt naar de afspraken die gemaakt zijn in de overeenkomst en de algemene voorwaarden. Daarnaast zal, als u de schade niet erkent, de opdrachtgever eerst moeten aantonen dat er schade is geleden en dat dit voor uw rekening komt.

Het voorgaande geeft enige houvast bij niet betalende opdrachtgevers, maar laat ook zien dat er al snel complicaties optreden (zie de hiervoor omschreven praktijkvoorbeelden). Schakel bij twijfel hulp in van een advocaat om te overleggen hoe u het beste kunt handelen in een bepaalde situatie.

Heeft u hulp nodig bij een niet betalende opdrachtgever? Neem dan contact op met NIVOX Vastgoed en Contracten – deweijer@nivox.nl – (079)747 0236.

*opgemerkt wordt dat bij het vorderen van buitengerechtelijke incassokosten bij een consument een minimale termijn van 14 dagen nádat de brief bij de consument is bezorgd.